Štátna dotácia

Štátny finančný príspevok je možné získať po splnení podmienok definovaných v rámci národného projektu SIEA „zelená domácnostiam“ financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

O dotáciu môžu požiadať domácnosti – rodinné, alebo bytové domy. Základnou podmienkou, ktorú musíte splniť, je preukázanie, že vlastníte alebo spoluvlastníte rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo ste spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Radi poradíme pri vypĺňaní žiadosti a posúdime, či ste oprávnený na podanie žiadosti o dotáciu.

Realizáciu pri čerpaní dotácie musí uskutočniť certifikovaná firma (oprávnený zhotoviteľ). Naša firma je certifikovaným oprávneným zhotoviteľom pre inštaláciu zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energií – tepelné čerpadlá a slnečné kolektory.